BADANIA I ANALIZY

Diagnozy zapotrzebowania na działanie wychowawcze i profilaktyczne

Prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole wymaga właściwego rozpoznania zapotrzebowania na te działania w gronie uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Ma to jeszcze większe znaczenie po okresie nauki zdalnej związanej z pandemią Covid-19. Uczniowie doświadczający trudności, kryzysów, przejawiający zachowania problemowe lub ryzykowne, potrzebują wsparcia, które jest tym skuteczniejsze im precyzyjniej odnosi się do wiedzy o uczniach i ich środowisku.

Działania diagnostyczne są pierwszym krokiem we wspieraniu uczniów. Wpisują się w aktualne kierunki oświatowe państwa (Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 dokonano zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku: 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. (DKO-WNP.4092.50.2020.DB)).

Zapraszamy szkoły do współpracy w realizacji diagnozy do programu i działań wychowawczo-profilaktycznych. Oferujemy możliwość przeprowadzenia dowolnego etapu lub całości diagnozy i opracowywania wyników.

  • Osoby wypełniające ankiety korzystają z wygodnej i przejrzystej platformy internetowej, gdzie udzielają odpowiedzi w sposób anonimowy (każdy uczestnik posiada własne hasło dostępu).
  • Ankiety diagnostyczne to sprawdzone narzędzia zgodne z rekomendacją MEiN w trzech wersjach: dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Elementem badań jest diagnoza kondycji psychicznej uczniów w następstwie pandemii COVID-19 i nauki zdalnej z wykorzystaniem narzędzia opracowanego na bazie wiedzy klinicznej.
  • Procedura badań została zaplanowana przez specjalistów w dziedzinie psychoprofilaktyki i wychowania.
  • Szkoły otrzymują gotowe wyniki ilościowe (procentowe zestawienie kategorii odpowiedzi) z możliwością uzyskania ich interpretacji.
Nauczyciel uczeń wsparcie diagnoza
Uczeń w kryzysie - link do artykułu

Współpraca może obejmować wybrane lub wszystkie etapy z poniższych:

  • Przygotowanie i realizacja badań oraz opracowanie wyników ilościowych w formie tabelarycznej
  • Porównanie wyników uczniów do ogólnopolskiej próby
  • Interpretacja wyników ilościowych w postaci zestawu wniosków i zaleceń do programu wychowawczo-profilaktycznego

Konsultacje merytoryczne celem konstrukcji, doskonalenia lub modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego (ten obszar może też stanowić temat oddzielnego szkolenia dotyczącego opracowywania szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych).

Zapraszamy do kontaktu i uzgadniania szczegółów współpracy!